Intermeute mat den Deckelsmouken

Wor en flotten W-E mat den Deckelsmoukenvun Stengefort.

Soen all den Cheffen merci fier hier gud zesummenarbescht. :-)