Ouschtercamp 2010 Eech

Vum 5ten bis den 7ten Abrëll haten mir en Camp zu Eech an der Geisserei. Et war erem en flotten Camp, mir haten scheint Wieder, hun vill gelacht, gesong, gespilt, ...

Tags: