Streichelzoo Betzdorf

D'Beaver waren am Kader vun hierem Sensibilisatiounsbadge zum Thema Toleranz an den Streichelzoo op Betzdorf